06 13 70 32 87 info@findmedia.nl

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze diensten en producten.

Algemene Voorwaarden van Stichting Find Media

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1. Opdrachtnemer: Stichting Find Media, gevestigd te Best en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65464613.
1.2. Opdrachtgever: de wederpartij van Stichting Find Media.
1.3. Partijen: opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.
1.4. Overeenkomst: de door beide partijen ondertekende overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen.

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Find Media en een opdrachtgever waarop Stichting Find Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Stichting Find Media, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stichting Find Media en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes.

3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2. De door Stichting Find Media uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Stichting Find Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Stichting Find Media anders aangeeft.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Stichting Find Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst.

4.1. Stichting Find Media zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de vereisten aan goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.
4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Find Media het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden of werknemers.
4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Find Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Invite Media worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Stichting Find Media zijn verstrekt, heeft Stichting Find Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment geldige tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4. Stichting Find Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Stichting Find Media bij verrichte werkzaamheden is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij Stichting Find  Media aantoonbaar op de hoogte was van de onjuistheid en / of onvolledigheid van de betreffende gegevens.
4.5. Indien door Stichting Find Media of door Stichting Find Media ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.6. Opdrachtgever vrijwaart Stichting Find Media voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur van de Overeenkomst.

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, hebben alle Overeenkomsten een initiële looptijd van 1 jaar. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van 1 jaar, tenzij de Overeenkomst door één der partijen schriftelijk aangetekend wordt opgezegd, uiterlijk 3 kalendermaanden voor aanvang van de vervolgtermijn.
5.2 Indien de opdrachtgever een inbreuk pleegt op zijn verplichtingen onder deze overeenkomst, of indien de opdrachtgever diens verbintenissen niet nakomt uit hoofde van een andere overeenkomst afgesloten tussen de opdrachtgever en Stichting Find Media, heeft Stichting Find Media het recht alle tussen de opdrachtgever en Stichting Find Media gesloten overeenkomsten te schorsen tot zolang de opdrachtgever aan alle verplichtingen voldoet dan wel deze overeenkomsten zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding of restitutie van de gebruiker.

6. Prijzen.

6.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7. Betaling.

7.1. De betaling dient door de opdrachtgever via SEPA Europese domiciliëring(-incasso) bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan).
Stichting Find Media biedt haar opdrachtgevers ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode vooruit te betalen. In dit geval zal er geen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring (-incasso) worden opgestart.
7.2. Wanneer een overeengekomen maandelijkse SEPA Europese domiciliëring (-incasso) niet uitvoerbaar is, kan Stichting Invite Media bij elke vordering een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten extra aanrekenen. Stichting Find Media houdt zich het recht voor om achterstallen en administratiekosten via SEPA Europese domiciliering (-incasso) te innen.
7.3. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Stichting Find Media stornokosten in rekening brengen.
7.4. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop de opdrachtgever in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door de opdrachtgever aan Stichting Find Media te worden voldaan.
7.5. Indien Stichting Find Media over dient te gaan tot incasso van haar vordering op de opdrachtgever, is de opdrachtgever voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Stichting Invite Media de opdrachtgever 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is.
7.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Stichting Find Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Eigendomsvoorbehoud.

8.1. Alle door Stichting Find Media geleverde zaken, daaronder mede inbegrepen ontwerpen, schetsen, scripts, cms, software, (digitale) bestanden, enz., blijven eigendom van Stichting Find Media totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Stichting Find Media gesloten overeenkomsten is nagekomen.
8.2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Stichting Find Media zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.5. Door Stichting Find Media geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.6. Voor het geval dat Stichting Find Media zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Stichting Find Media of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Stichting Find Media zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Hosting

9.1. Een overeenkomst ten behoeve van Hosting wordt altijd afgesloten voor een periode van 1 jaar en wordt stilzwijgend automatisch met eenzelfde periode verlengd. Opzegging van de (verlengde) overeenkomst door opdrachtgever dient minimaal drie maanden voor het einde van de lopende contractperiode te geschieden.
9.2. Stichting Find Media is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van geleverde producten ten gevolge van storingen in het Internet of bij andere providers, of door andere buiten de macht van Stichting Find Media vallende oorzaken zoals uitval van elektriciteit, etc.
9.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de website, geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor:
a. handelingen en of gedragingen in strijd met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette of de richtlijnen van de Reclame Code commissie;
b. het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden E-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud (spamming);
c. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het openbaar maken of verspreiden van strafbare teksten en/of beeld of geluidsmateriaal, waaronder kinderpornografie en discriminerende uitingen;
e. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
f. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of sites op het Internet of Intranet, waarbij enige beveiliging wordt doorbroken en/of toegang wordt verworven door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel, dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (hacken).
g. het afsplitsen van (computerprocessoren die na het verbreken van de (online verbinding met Stichting Find Media) blijven lopen binnen Stichting Find Media of het internet;
h. het verspreiden van computervirussen.
9.4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de ontwikkelde website te gebruiken voor erotisch, pornografisch of racistisch materiaal, illegale software, MP3 en hiermee vergelijkbaar materiaal.
9.5 Wanneer niet nader in een overeenkomst omschreven, geeft het afsluiten van een hosting account bij Stichting Find Media recht op 10.000 mb dataverkeer per maand en 500 mb schijfruimte op de server account beheerd door Stichting Find Media.

10. Opschorting en ontbinding.

10.1. Stichting Find Media is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Ofwel na het sluiten van de overeenkomst, Stichting Find Media ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Dan wel opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is gebleven.
10.2. Voorts is Stichting Find Media bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen Stichting Find Media op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Stichting Find Media de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.4. Stichting Find Media behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

11. Teruggave ter beschikking gestelde zaken.

11.1. Indien Stichting Find Media aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
11.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Stichting Find Media het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Indien Stichting Find Media aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2. Indien Stichting Find Media aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €.2.500 (Zegge: TWEEDUIZEND VIJFHONDERD euro). De aansprakelijkheid is verder te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Stichting Invite Media in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
12.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Stichting Find Media aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Stichting Find Media toegerekend kunnen worden; Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
12.4. Stichting Find Media is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Stichting Find Media of ondergeschikten.

13. Vrijwaringen

13.1. De opdrachtgever vrijwaart Stichting Find Media voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
13.2. Indien opdrachtgever aan Stichting Find Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

14. Risico-overgang

14.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

15. Geheimhouding

15.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld als zijnde vertrouwelijk of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
15.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Stichting Find Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Stichting Find Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Stichting Find Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

16. Beheer

16.1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de diensten.
16.2 Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks– en toegangsrechten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden.
16.3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te allen tijde opvolgen.
16.4. Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.
16.5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen.
16.6. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.

17. Intellectueel eigendom en auteursrechten

17.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Stichting Find Media zich de rechten en bevoegdheden voor die Stichting Invite Media toekomen op grond van
de Auteurswet.
17.2. Alle door Stichting Find Media verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Stichting Find Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de
aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
17.3. Stichting Find Media behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

18. Voorbeelden

18.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

19. Slotbepalingen

19.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch. Stichting Find Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 65464613.